not found

 

 

                                                                                                                                                                            

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

WEGA-MIKOŁÓW SP. Z O.O. SP. K.

ul. Przyjaciół 125, 43-190 Mikołów

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

Marcin Wowk

iod.wega@grupaformat.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

realizacji obowiązku wynikającego z  przepisu prawa

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(Dz. U. Z 2019 r. poz. 1145)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane do:

- biura rachunkowego – w celu bieżącej obsługi kadrowo – płacowej;

-  Urzędu Skarbowego,

- ZUS-u;

- KRUS-u – dotyczy pracowników, którzy korzystają z kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego;

- kancelarii prawnej – tylko w momencie gdy nastąpi zajęcie komornicze;

 

Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Pana/Pani dane będą przechowywane przez:

- okres wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

- okres niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z umową.

Ma Pana/Pani prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(Dz. U. Z 2019 r. poz. 1145)

Brak podania danych skutkuje: niewywiązaniem się z wymogów ustawy.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu