Regulamin


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

 

§ 1.

Definicje umowne

Dla potrzeb niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, następującym zwrotom, pisanym z dużej litery, przypisuje się następujące znaczenie:

1. OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług, określające zasady składania Zapytań, zawierania i wykonywania Umów przez WEGA, jak również wszelkich umów przedwstępnych lub ramowych, związanych z tak zawartą Umową. OWS mają zastosowanie i stają się integralną częścią wszelkich oświadczeń woli WEGA (w szczególności Ofert, Potwierdzeń Zamówienia) i Umów zawieranych przez Strony, w szczególności Umów już zawartych w zakresie tymi umowami indywidualnie nieuregulowanym, jak również umów zawieranych w przyszłości, chyba że Strony na piśmie, pod rygorem nieważności, wyraźnie postanowią inaczej. Powoływanie się na OWS w jakichkolwiek oświadczeniach woli Stron czy Umowach pomiędzy Stronami nie jest wymagane, dla ich włączenia do treści tych Umów. OWS mają pierwszeństwo przed zasadami INCOTERMS EXW, które stosuje się jedynie uzupełniająco w zakresie w jakim nie są one sprzeczne z OWS. Zawarcie przez Strony Umowy stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptację przez Kupującego OWS i jednoczesne uchylenie warunków zakupu/zamówień, lub jakichkolwiek równoważnych obowiązujących u Kupującego, a pozostających w sprzeczności z OWS i zastąpienie ich niniejszymi OWS. Regulacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie również w sytuacji, w której WEGA nie sprzeciwi się tym warunkom w sposób przewidziany przez Kupującego. Wszelkie pozostałe warunki zakupu/zamówień lub równoważne obowiązujące u Kupującego są wiążące tylko w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszymi OWS lub jeżeli zostały indywidualnie uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności. OWS pozostają w mocy tak długo, dopóki WEGA nie zastąpi ich nowymi.

2. WEGA/Sprzedający – WEGA-MIKOŁÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Mikołowie przy ul. Przyjaciół 125, 43-190 Mikołów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000473316, NIP 6351832321, REGON 243342092 lub WEGA-MIKOŁÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie przy ul. Przyjaciół 125, 43-190 Mikołów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467582, NIP 6351832120, REGON 24330637, lub WEGA-MIKOŁÓW S.C. Zbigniew Kruszyński, Tomasz Miksik, z siedzibą w Mikołowie przy ul. Przyjaciół 125, 43-190 Mikołów, NIP: 6351762193, REGON: 240657777; ilekroć w OWS jest mowa o Sprzedającym rozumie się przez to także występowanie WEGA w charakterze zleceniobiorcy, przyjmującego zamówienie, wykonawcy, dystrybutora, producenta, dostawcy, itp. niezależnie od rodzaju Umowy ;

3. Klient/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z WEGA Umowę lub dokonuje jakichkolwiek czynności zmierzających do nabycia Towaru; od momentu zawarcia Umowy, Klient nazywany jest Kupującym; ilekroć w OWS jest mowa o Kupującym rozumie się przez to także występowanie przez Kupującego w charakterze zleceniodawcy, zamawiającego, inwestora, odbiorcy itp., niezależnie od rodzaju Umowy,

4. Strona – WEGA lub Klient/Kupujący z osobna, Strony – WEGA oraz Klient/Kupujący,

5. Towar lub Towary – produkty handlowe (maszyny i/lub ich części) produkowane i/lub sprzedawane i/lub dostarczane przez WEGA i/lub usługi świadczone przez WEGA w ramach Umowy; ilekroć w OWS jest mowa o Towarze rozumie się przez to także poszczególne jego części lub partie,

6. Zapytanie – zapytanie do WEGA złożone przez Klienta e-mailem o przedstawienie Oferty na konkretne Towary w określonej ilości i asortymencie;

7. Oferta – oferta na konkretne Towary przygotowana przez WEGA na podstawie Zapytania lub niezależnie od Zapytania; Informacje zamieszczone na stronie internetowej WEGA pod adresem: http://www.wegamikolow.pl/ (dalej: strona internetowa WEGA), jego katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące oferowanych przez WEGA Towarów mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez WEGA mają charakter wyłącznie poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne Towarów podawane w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, mogą w każdym czasie ulec zmianie.

8. Zamówienie – zamówienie na zakup konkretnych Towarów, złożone przez Klienta na podstawie Oferty lub niezależnie od Oferty;

9. Umowa – złożenie Zamówienia na podstawie konkretnej Oferty otrzymanej indywidualnie przez Klienta albo potwierdzenie Zamówienia przez WEGA w formie co najmniej wiadomości mailowej, powoduje zawarcie między Stronami Umowy, na zasadach wynikających z OWS i Oferty zaakceptowanej przez Klienta albo – w braku Oferty – Potwierdzenia Zamówienia. Ilekroć w OWS jest mowa o Umowie rozumie się przez to umowę zawartą na skutek zaakceptowania Oferty WEGA przez Klienta zgodnie z postanowieniami OWS lub Umowę zawartą poprzez wyraźną akceptację przez WEGA Zamówienia zmienionego przez Klienta w stosunku do Oferty WEGA lub złożonego niezależnie od Oferty, lub Umowę zawartą odrębnie przez Strony. Każdorazowo OWS ma zastosowanie do Umowy w zakresie postanowień indywidualnie Umową nieuregulowanych.

10. Miejsce Dostawy – miejsce, do którego Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodnie z Umową i/lub z którego Kupujący obowiązany jest odebrać Towar we własnym zakresie. W braku odmiennych ustaleń, Miejscem Dostawy jest magazyn Sprzedającego położony w Mikołowie przy ul. Przyjaciół 125.

11. Data Dostawy – data, w której Towar jest gotowy do odbioru przez Kupującego lub przewoźnika w Miejscu Dostawy. Klient przyjmuje do wiadomości, że Data Dostawy może ulegać zmianie. O wszelkich zmianach Daty Dostawy Sprzedający każdorazowo poinformuje Kupującego mailem. Kupujący niniejszym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego z tytułu zmian Daty Dostawy.

12. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa;

 

§ 2.

Zawarcie Umowy

1. Klient zwraca się do WEGA z Zapytaniem w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres e-mail podawany każdorazowo na stronie internetowej WEGA. W przypadku Zapytania zgłoszonego telefonicznie, dla jego ważności, wymagane jest potwierdzenie Zapytania mailem. W braku potwierdzenia mailem Zapytania złożonego telefonicznie, o treści Zapytania przesądza treść Oferty.

2. Zapytanie wymaga dla swojej ważności co najmniej:
a. wskazania ilości i asortymentu Towarów, których zakupem zainteresowany jest Klient;
b. podania daty i miejsca preferowanej dostawy Towarów;
c. podania, czy Klient jest przedsiębiorcą; jeśli tak, to podania numeru NIP i pełnej nazwy Klienta oraz kompletnych danych teleadresowych, w tym numeru KRS, numeru wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub numeru Klienta w rejestrze i nazwy rejestru, w którym jest zarejestrowany jako przedsiębiorca – jeśli Klient jest podmiotem nie posiadającym siedziby na terenie Polski;

3. Na podstawie Zapytania, WEGA przygotowuje Ofertę, którą przesyła do Klienta na adres mailowy z którego otrzymał zapytanie. W braku Oferty mailowej, o jej treści przesądza Potwierdzenie Zamówienia.

4. Cena Towaru wskazana w Ofercie jest ceną netto i nie zawiera kosztów transportu ani opakowania, które są wskazywane osobno, chyba że WEGA wyraźnie wskaże w Ofercie, że Cena Towaru obejmuje koszty jego transportu i/lub opakowania.

5. Oferta jest ważna przez okres w niej wskazany, jeśli brak terminu ważności Oferty - przez okres 7 dni , a jeśli brak w niej wskazania momentu początkowego biegu terminu - od daty jej otrzymania przez Klienta. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu związania Ofertą, Umowa może zostać zawarta wyłącznie za pisemną (lub w formie wiadomości e-mail), wyraźną zgodą WEGA na utrzymanie warunków wynikających z Oferty pomimo upływu terminu związania tą Ofertą.

6. Na podstawie otrzymanej od WEGA Oferty, Klient wysyła do WEGA Zamówienie (akceptację Oferty), co najmniej w formie wiadomości e-mail na adres WEGA. Złożenie Zamówienia (czyli akceptacja Oferty), w terminie ważności Oferty, stanowi zawarcie przez Strony Umowy na warunkach wynikających z Oferty i z OWS. Umowa zostaje zawarta na warunkach wynikających z Oferty (a w jej braku z Potwierdzenia Zamówienia) i z OWS również wówczas, gdy WEGA przystąpi do realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, pomimo przedstawienia przez WEGA Oferty w formie odmiennej, niż to wynika z ust. 3 niniejszego paragrafu, lub nieprzedstawienia Oferty, w szczególności (lecz nie wyłącznie) zawiadamiając Klienta o przyjęciu jego Zamówienia do realizacji (Potwierdzenie Zamówienia); w takim wypadku – o ile nie wynika to z przedstawionej przez WEGA w innej formie Oferty – Umowę uznaje się za zawartą po upływie 3 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia i nie wyrażenia w tym czasie przez Klienta sprzeciwu wobec stosowania OWS, w formie wiadomości mailowej wysłanej w odpowiedzi na Potwierdzenie Zamówienia wraz ze wskazaniem kwestionowanego zakresu OWS pod rygorem nieważności.

7. Złożenie przez Klienta Zamówienia (a w przypadku poinformowania Klienta o OWS dopiero w Potwierdzeniu Zamówienia – brak sprzeciwu terminie określonym w ustępie poprzedzającym), jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:
a. Klient zapoznał się uprzednio z OWS i akceptuje je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,
b. OWS zastępuje wszelkie warunki zakupu/zamówień lub inne równoważne obowiązujące u Kupującego w zakresie uregulowanym przez OWS, a pozostających w sprzeczności z OWS (postanowienie niniejszego punktu znajduje zastosowanie również w sytuacji, w której Kupujący nie sprzeciwił się OWS w sposób przewidziany przez jakiekolwiek regulaminy Kupującego),
c. Klient ma zgromadzone wystarczające środki finansowe na zapłatę za Towar i w dacie składania Zamówienia nie został złożony wniosek o ogłoszenie jego upadłości czy wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, nie toczy się postępowanie w przedmiocie jego upadłości, restrukturyzacji ani likwidacji, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania egzekucyjne ani zabezpieczające, a także nie występują przesłanki do ogłoszenia jego upadłości czy otwarcia restrukturyzacji,
d. małżonek Klienta został uprzednio poinformowany o zawarciu i treści Umowy i wyraził na nią zgodę (postanowienie dotyczy wyłącznie Klientów będących osobami fizycznymi oraz wspólników spółek osobowych, a nadto pozostającymi w związku małżeńskim z ustawową lub rozszerzoną wspólnością majątkową małżeńską),
e. wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną. W razie gdyby Klient nie akceptował faktur elektronicznych, musi złożyć w Zamówieniu wyraźne zastrzeżenie w tym przedmiocie,
f. akceptuje faktury VAT bez podpisu. W razie gdyby Klient nie akceptował faktur bez podpisu, musi złożyć w Zamówieniu wyraźne zastrzeżenie w tym przedmiocie,
g. osoba działająca w imieniu i na rzecz Klienta, jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Klienta i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec WEGA za zgodność z prawdą niniejszego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Klientem). Na potrzeby niniejszych OWS i Umowy, przyjmuje się, że osoba akceptująca Ofertę (składająca Zamówienie) w imieniu i na rzecz Klienta, jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy,

8. W przypadku powzięcia wątpliwości przez WEGA odnośnie prawdziwości lub aktualności oświadczeń lub danych zawartych w Zamówieniu, a w szczególności tych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, WEGA może wstrzymać się z przesłaniem Potwierdzenia Zamówienia, a w razie gdyby wątpliwości takie powstały po zawarciu Umowy – z realizacją Umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego tytułu, żądając jednocześnie dodatkowych dokumentów i informacji. Do czasu uzupełnienia przez Klienta/Kupującego żądanych przez WEGA dokumentów lub informacji, WEGA nie popada w zwłokę; w przypadku gdy dokumenty lub informacje nie zostaną uzupełnione we wskazanym przez WEGA terminie, a w braku takiego terminu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania, albo uzupełnienie tych danych będzie skutkowało niemożnością zawarcia lub realizacji Umowy, WEGA przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy, odstąpienia od Umowy albo do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych czy ekonomicznych po stronie WEGA na zasadach wynikających z OWS.

9. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Umowę wyłącznie w oparciu o oświadczenia i zapewnienia Kupującego, o których mowa w niniejszym paragrafie, a Kupujący nadto oświadcza, że ma świadomość, że złożenie przez niego nieprawdziwych lub nieaktualnych oświadczeń, o których mowa w OWS, a w szczególności w ustępie 7 niniejszego paragrafu, lub niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ustępie następującym, stanowić może podstawę do wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie doprowadzenia Sprzedającego do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, jak również powoduje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą Kupującego wobec Sprzedającego.

10. Jeżeli od chwili zawarcia Umowy okoliczności, o których mowa w OWS, a w szczególności w ustępie 7 niniejszego paragrafu ulegną zmianie, Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od zmiany tych okoliczności, poinformować o tym fakcie Sprzedającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wszelkie negatywne konsekwencje obciążają Kupującego.

11. Jeśli Zamówienie przewiduje jakiekolwiek zmiany w stosunku do przedstawionej przez WEGA Oferty, Klient, składając Zamówienie, zobowiązany jest do ich wyraźnego zasygnalizowania WEGA poprzez wskazanie wprost w treści Zamówienia, że określone elementy Oferty zostały zmienione przez Klienta, a Umowa między Stronami zostanie zawarta wyłącznie po wyraźnym zaakceptowaniu nowego Zamówienia przez WEGA w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail). W razie ewentualnego sporu pomiędzy Stronami przyjmuje się, że niezasygnalizowanie przez Klienta zmian w stosunku do Oferty powoduje zawarcie Umowy o treści wynikającej z Oferty WEGA lub w braku Oferty - Potwierdzenia Zamówienia.

12. Brak wyraźnego zaakceptowania przez WEGA Zamówienia lub zmian, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania Zamówienia przez WEGA jest równoznaczny z odmową przyjęcia Zamówienia w całości.

13.Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników WEGA w związku ze złożeniem Oferty lub z zawarciem Umowy nie są dla Sprzedającego wiążące.

 

§ 3.

Prawa i obowiązki Stron

1.Sprzedający jest uprawniony do wykonania Zamówienia przy pomocy osób trzecich bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody Kupującego w tym zakresie, jak również informowania o powyższym Kupującego.

2.Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Towarów o należytej jakości oraz świadczenia usług należytej jakości.

3.Kupujący zobowiązuje się, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedającego, w szczególności do:
a. odebrania Towaru w Miejscu Dostawy samodzielnie albo za pomocą przewoźnika;
b. terminowej zapłaty ceny oraz (o ile z Umowy nie wynika, że koszty te ponosi WEGA) wynagrodzenia za pakowanie, załadunek, transport i ubezpieczenie, w sytuacji gdy Strony w Umowie ustalą inne Miejsce Dostawy, niż wynikające domyślnie z OWS, na warunkach, o których mowa w § 5 OWS i Umowie;
c. używania Towaru zgodnie z jego przeznaczaniem, jak również dokumentacją, dostarczoną wraz z Towarem, o ile taka dokumentacja dla danego Towaru została sporządzona, a w braku dokumentacji z zastosowaniem odpowiednich powszechnie obowiązujących norm przyjętych dla danego rodzaju Towaru, w szczególności ostrzenia noży przy użyciu odpowiednich dla danego gatunku stali materiałów ściernych oraz z zachowaniem odpowiednich wymogów dotyczących chłodzenia podczas ostrzenia,
d. ochrony znaku firmowego Sprzedającego na równi z własnym znakiem firmowym oraz regulacjami powszechnie obowiązującymi na terenie dalszej odsprzedaży – jeżeli taka następuje;
e. nie przenoszenia, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody WEGA, swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie;

a nadto do czasu przejścia własności Towaru na Kupującego także do:

f. niedokonywania, bez uprzedniej pisemnej lub wyrażonej mailem, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedającego, jakichkolwiek zmian i/lub przeróbek i/lub adaptacji Towaru;
g. niezmieniania miejsca położenia Towaru w stosunku do siedziby Klienta lub innego ustalonego miejsca, bez uprzedniej pisemnej lub mailowej, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedającego;
h. udostępniania Towaru Sprzedającemu na każde jego żądanie, pod rygorem uprawnienia WEGA do wejścia na teren miejsca, w którym znajduje się Towar, bez zgody Kupującego, pod warunkiem uczestnictwa w tej czynności osoby trzeciej w charakterze świadka, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę,
i. nie oddawania Towaru ani jego części w podnajem ani do nieodpłatnego używania osobom trzecim;
j. nie ustanawiania na Towarze zastawu, ani obciążeń w jakikolwiek sposób;
k. z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego; w przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego, poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Towaru w ramach wszelkich dostępnych środków; Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego, wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności;
l. w przypadku powzięcia przez Sprzedającego wątpliwości, co do wypłacalności Kupującego, Kupujący ma obowiązek na pierwsze żądanie Sprzedającego niezwłocznie przedstawić osobiście, e-mailem lub faksem, aktualny bilans, bieżące sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty żądane przez Sprzedającego, pozwalające ocenić sytuację finansową Kupującego.

 

§ 4.

Wykonanie Umowy

1. O ile Strony w Umowie wyraźnie nie postanowią inaczej, Towar jest WEGA dokona załadunku Towaru Kupującemu w Miejscu Dostawy domyślnie wynikającym z OWS, a na Kupującym ciąży obowiązek odebrania i przewozu Towaru albo zapewnienia w tym celu przewoźnika.

2. Sprzedający powiadomi Kupującego o Dacie Dostawy każdorazowo mailem. Data Dostawy może ulec przesunięciu przez WEGA do 7 Dni Roboczych, bez konieczności podawania przyczyny, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez WEGA i nie rodzi jej odpowiedzialności odszkodowawczej ani kontraktowej. Ograniczenie czasowe, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie znajduje zastosowania w przypadku powstania zdarzeń, za które WEGA nie ponosi odpowiedzialności. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, WEGA uzgodni z Kupującym nową Datę Dostawy.

3. W przypadku, gdy Miejscem Dostawy jest miejsce określone domyślnie w OWS:
a. Towar uważa się za skutecznie dostarczony w chwili dokonania jego załadunku Kupującemu albo przewoźnikowi Kupującego w Miejscu i Dacie Dostawy,
b. z chwilą skutecznego dostarczenia Towaru odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, przechodzi na Kupującego,

4. W przypadku, gdy Strony ustaliły inne Miejsce Dostawy, niż wynika domyślnie z OWS:
a. WEGA nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty zarówno pośrednie lub bezpośrednie wynikające z błędów w dostawie, wad w dostawie lub jej opóźnień, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem przewoźnika,
b. koszt transportu, wraz z załadunkiem, opakowaniem, ubezpieczeniem, itp. jest doliczany do faktury za Towar jako osobna pozycja, chyba że z Oferty wprost wynika, że koszty te ponosi WEGA,
c. Towar uważa się za skutecznie dostarczony w chwili przedstawienia go do rozładunku Kupującemu lub przewoźnikowi Kupującego w Miejscu Dostawy. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Towaru przechodzi na Kupującego w momencie przedstawienia Towaru do rozładunku Kupującemu lub przewoźnikowi Kupującego,
d. Z chwilą skutecznej dostawy Towaru przez WEGA, WEGA przenosi na Kupującego wszelkie roszczenia względem przewoźnika wynikające z zawartej umowy przewozu Towaru oraz wszelkie roszczenia względem ubezpieczyciela dostawy Towaru, bez konieczności składania jakichkolwiek dalszych oświadczeń woli w tym zakresie.

5. Wszelkie przekazywane przez Sprzedającego wraz z Towarem dokumenty, o ile takie zostały sporządzone, wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedającego zawartych w nich danych, a tym samym nie stanowią zapewnienia, że Towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedającego, że Towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

6. Kupujący zobowiązany jest odebrać Towar w Dacie Dostawy z Miejsca Dostawy. Po upływie tego terminu WEGA może obciążyć Kupującego karą umowną za opóźnienie w odbiorze, a po upływie kolejnych 2 Dni Roboczych, WEGA może anulować Zamówienie (odstąpić od Umowy albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym – według własnego wyboru) oraz swobodnie rozporządzać Towarem

7. Przez przyjęcie Towaru przez Kupującego rozumie się podpisanie dokumentów odbioru/dostawy przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną i przybicie pieczęci Kupującego (jeśli jest przedsiębiorcą). Przyjmuje się, że osoba podpisująca dokumenty odbioru/dostawy jest do tego umocowana przez Kupującego (niezależnie od zasad reprezentacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy regulacji wewnętrznych Kupującego, a także niezależnie od zakresu obowiązków tej osoby u Kupującego jak i podstawy zatrudnienia tej osoby przez Kupującego, w tym braku takiej podstawy).

8. Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia Towaru w Dacie Dostawy, pod względem ilościowym oraz jakościowym, tj. pod kątem ewentualnych widocznych na pierwszy rzut oka wad (powyższe nie dotyczy wad ukrytych, które mogą być zgłaszane przez cały okres gwarancji, o ile została udzielona). Zbadaniu podlega również kompletność załączonej dokumentacji Towaru, o której mowa w ustępie 5 niniejszego paragrafu. Po zbadaniu Towaru i załączonej dokumentacji, zgodnie z niniejszym ustępem, podpisany zostaje przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną dokument odbioru/dostawy. Podpisanie dokumentu odbioru/dostawy jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności ilościowych i jakościowych Towaru z Zamówieniem oraz brakiem wad, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, chyba że Kupujący podpisał dokument odbioru/dostawy z wyraźnymi zastrzeżeniami. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru. Odmowa podpisania dokumentu odbioru/dostawy, pozbawia Kupującego prawa wnoszenia zastrzeżeń, a nadto dokument podpisany jednostronnie przez WEGA albo przewoźnika wiąże Kupującego.

9. W przypadku ujawnienia przez Kupującego wad dostawy, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu reklamację dostawy, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od Daty Dostawy, poprzez wysłanie na adres Sprzedającego, pod rygorem nieważności, pisma reklamacyjnego, zawierającego szczegółowy opis wad, kopię dokumentu dostawy z podpisem ze sporządzonym zastrzeżeniem Kupującego albo osoby przez niego upoważnionej oraz z podpisem WEGA albo przewoźnika. Reklamacja dla swej ważności wymaga także daty i podpisu osoby umocowanej do reprezentacji Kupującego, oraz wysłania listem poleconym do Sprzedającego. Za datę wysłania reklamacji przyjmuje się datę nadania w placówce operatora pocztowego.

10. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, niezgłoszenie zastrzeżeń co do ilości lub jakości Towaru, jak również kompletności załączonej dokumentacji Towaru, w formie określonej w ust. 7 niniejszego paragrafu, lub nienależyte zgłoszenie reklamacji dostawy (nie spełniające wymogów określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu), powoduje, że Kupujący traci prawo wysuwania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w późniejszym terminie.

11. Sprzedający ma 14 Dni Roboczych od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji dostawy na jej rozpatrzenie. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się za nieuwzględnienie reklamacji przez Sprzedającego.

12. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający – według własnego wyboru – dokonania naprawy albo wymiany wadliwego Towaru lub wadliwego elementu Towaru, na Towar wolny od wad, w terminie uzgodnionym z Kupującym, ale nie krótszym niż 14 Dni Roboczych, na własny koszt, albo proporcjonalnie obniży cenę za Towar.

13. Kupujący zobowiązany jest do dokonania rozładunku Towaru, za pomocą odpowiedniego sprzętu przeznaczonego do rozładunku tego rodzaju Towarów oraz przy użyciu należycie wykwalifikowanego personelu. Za wady Towaru powstałe podczas rozładunku, pełną odpowiedzialność ponosi Kupujący. Przystąpienie przez Kupującego do rozładunku, bez podpisania dokumentów dostawy jest równoznaczne z przyjęciem Towaru bez zastrzeżeń. Przyjmuje się, że osoba dokonująca rozładunku jest do tego umocowana przez Kupującego (niezależnie od zasad reprezentacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy regulacji wewnętrznych Kupującego, a także niezależnie od zakresu obowiązków tej osoby u Kupującego jak i podstawy zatrudnienia tej osoby przez Kupującego, w tym braku takiej podstawy).

14. W przypadku, gdy Kupujący w dowolny sposób będzie utrudniał lub uniemożliwiał dostawę Towaru (np. bez uzasadnienia odmówi odbioru/przyjęcia Towaru w Dniu Dostawy, Miejsce Dostawy będzie niedostępne, nie będzie osób uprawnionych do odbioru Towaru itp.), Sprzedający może obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu (w tym kosztami magazynowania Towaru, powrotnej dostawy do magazynu Sprzedającego, kosztami powtórnej dostawy wg kosztów faktycznie poniesionych oraz z uwzględnieniem czasu wg stawki za roboczogodzinę stosowanej w danym momencie u Sprzedającego itp., a także pełnego odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy), a Kupujący niniejszym Zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołanie je pokryć. Ponadto Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. c lub d OWS według własnego uznania, jak również zaprzestać wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub jakichkolwiek innych Umów, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego tytułu i/lub wypowiedzieć Umowę lub jakiekolwiek inne Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od Umowy z winy Kupującego, powiadamiając o tym Kupującego mailem, a w braku maila w inny sposób.

15. W sytuacji opisanej w ustępie poprzedzającym, WEGA może jednostronnie ustalić nową Datę Dostawy, o której powiadomi Kupującego e-mailem, a w braku maila w inny sposób. Nowa Data Dostawy jest wiążąca dla Kupującego. Jednocześnie WEGA może, według własnego uznania, obciążyć Kupującego kosztami magazynowania Towaru do czasu następnej Daty Dostawy, w wysokości 100 zł netto za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w odbiorze.

16. W przypadku, gdy Kupujący ponownie nie odbierze/nie przyjmie Towaru w nowej Dacie Dostawy ustalonej w sposób, o którym mowa w ust. poprzedzającym niniejszego paragrafu, odmówi odbioru/przyjęcia Towaru albo nie zapewni odpowiedniego sprzętu lub personelu do dokonania rozładunku Towaru, lub w inny sposób uniemożliwi lub utrudni odbiór Towaru, postanowienia ust. 14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

 

§ 5.

Cena i warunki płatności

1. Za wykonanie Umowy Sprzedającemu należna jest cena każdorazowo w wysokości wskazanej przez Sprzedającego na wystawionej przez niego fakturze VAT. Sprzedający na żądanie Kupującego, wystawia też faktury walutowe – według uzgodnień z Kupującym.

2. Do ceny, o której mowa w ustępie poprzedzający, WEGA doliczy podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu jej wystawienia, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że sprzedaż objęta Umową jest zwolniona z tego opodatkowania.

3. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4 OWS, na fakturze wskazana jest osobno cena za Towar, a osobno cena za transport, załadunek, rozładunek, opakowanie, ubezpieczenie i ewentualne koszty przekraczania granic przez Towar, do Miejsca Dostawy, chyba że w Ofercie wyraźnie wskazano, że koszty te ponosi Sprzedający.

4. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 14-16 OWS, WEGA zastrzega sobie ponadto prawo do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w szczególności kosztami przygotowania Towaru i dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 5 OWS do wysyłki, kosztami składowania oraz transportu, jak również kosztami fakturowania.

5. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny, w tym przykładowo podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki.

6. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedającemu w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego Towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia Umowy.

7. Płatność za zakupiony Towar następuje nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazywany każdorazowo na fakturze VAT, chyba że z treści faktury VAT wynika inny termin lub forma płatności.

8. Za dzień zapłaty ceny za Towar uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego, pełną kwotą wynikającą z faktury VAT.

9. Towar pozostaje własnością Sprzedającego aż do całkowitej zapłaty ceny i należności ubocznych (w tym w szczególności odsetek, kosztów windykacji i kar umownych) przez Kupującego.

10. W przypadku połączenia lub pomieszania Towaru z maszynami/urządzeniami lub innymi przedmiotami Kupującego, przed przejściem prawa własności na Kupującego, zgodnie z ustępem poprzedzającym, Strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c.

11. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa ustępie poprzedzającym, WEGA ma prawo według własnego wyboru:
a. niezwłocznie odebrać Towar od Kupującego (WEGA może w tej sytuacji żądać odszkodowania, jeżeli Towar został zużyty lub uszkodzony, a w szczególności, gdy wartość Towaru odebranego przez niego od Kupującego jest niższa od ceny, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany Towar) lub
b. rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Kupującego lub
c. odstąpić od Umowy.

 

§ 6.

Opóźnienie w płatnościach

1. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny lub którejkolwiek z rat, Sprzedający ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury VAT według własnego wyboru. Postanowienia art. 451 § 1 k.c. nie stosuje się.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny lub którejkolwiek z rat, Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia swoich wierzytelności i zobowiązań wobec Kupującego, nawet jeśli jedna lub obie wierzytelności potrącane nie są jeszcze wymagalne w dacie dokonywania potrącenia. Potrącenia Sprzedający dokonuje poprzez złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie. Wyłączone jest prawo potrącenia przez Kupującego jakichkolwiek wierzytelności wobec Sprzedającego, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedającego.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, innego elementu wynagrodzenia WEGA lub którejkolwiek z rat, Sprzedający będzie naliczał Kupującemu odsetki według swego wyboru w maksymalnej lub ustawowej za opóźnienie w transakcjach handlowych wysokości, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

4. W przypadku zaległości w zapłacie którejkolwiek z rat cała cena staje się natychmiast wymagalna, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli przez Sprzedającego.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny lub którejkolwiek z rat, Sprzedający ma prawo do wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień (w tym wysyłki Zamówienia, którego opóźniona płatność dotyczy) oraz nowych Zamówień oraz wstrzymania świadczenia usług na rzecz Kupującego , bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego powodu. Sprzedający może uzależnić wykonanie już przyjętego lub nowego Zamówienia Kupującego, który zalega z płatnościami, od spłaty zaległych zobowiązań i/lub wpłaty zadatku lub zaliczki na poczet nowego Zamówienia Kupującego – według wyboru Sprzedającego.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny lub którejkolwiek z rat, Kupujący zostanie dodatkowo obciążony kosztami windykacji przez Sprzedającego na etapie przedsądowym, które w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosić będą 150,00 zł, z kolei w przypadku przedsiębiorców równowartość kwoty 40 € (na zasadach wynikających z art. 10 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), a dodatkowo także na etapie sądowym i egzekucyjnym (według norm przepisanych - do 6-krotności stawki minimalnej netto). W przypadku zlecenia przez Sprzedającego pozasądowej windykacji wierzytelności, koszty tej windykacji ponosi Kupujący w wysokości 10 % wartości windykowanej wierzytelności. Niezależnie od postanowień zdań poprzedzających niniejszego ustępu, koszt przygotowania ugody pozasądowej wynosi 1000,00 zł netto i obciąża w całości Kupującego.

7. Jeśli opóźnienie w zapłacie należności wobec Sprzedającego przekroczy 30 dni, wówczas Sprzedający ma prawo według własnego wyboru - wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Kupującego, bez dodatkowego wezwania Kupującego do zapłaty lub odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu Kupującemu.

 

§7.

Gwarancja

1. Sprzedający udziela gwarancji na Towary (w rozumieniu produktu, urządzenia lub części urządzeń; nie dotyczy usług) nowe na warunkach wynikających z karty gwarancyjnej.

2. Gwarancja na Towary używane ustalana jest każdorazowo przez Strony odrębnie na piśmie w formie karty gwarancyjnej, pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli nie wydano oddzielnego dokumentu gwarancji na Towar, przyjmuje się, że Sprzedający nie udzielił gwarancji na dany Towar. Do gwarancji, o której mowa w ustępach poprzedzających, w zakresie w nieuregulowanym w karcie gwarancyjnej stosuje się uzupełniająco postanowienia niniejszego paragrafu.

4. Jeżeli Sprzedający uzna, że wada Towaru nie jest objęta gwarancją (z jakiejkolwiek przyczyny), może:
a. Zwrócić Towar Kupującemu, na jego koszt i ryzyko, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę;
b. Zwrócić się do Kupującego mailem, czy jest zainteresowany płatną naprawą/wymianą. Brak odpowiedzi Kupującego w ciągu 14 dni od daty wysłania maila przez Sprzedającego, jest równoznaczny z odmową skorzystania z płatnej naprawy/wymiany i skutkuje zwrotem Towaru Kupującemu na jego koszt i ryzyko.

5. W przypadku, gdy Kupujący wyrazi zgodę na płatną naprawę/wymianę Towaru, o której mowa w pkt. b ustępu poprzedzającego, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty za zużyte do naprawy części zamienne zgodnie z obowiązującym u Sprzedającego cennikiem sprzedaży części zamiennych według stanu na dzień zajęcia stanowiska przez Sprzedającego. Nadto, o ile Strony wyraźnie, co najmniej w wiadomości mailowej Sprzedającego nie uzgodniły odmiennie, Kupujący, ponosi wszelkie koszty, uznane przez Sprzedającego za celowe dla usunięcia wady, takie jak w szczególności:
a. koszt transportu tam i z powrotem, rozładunku, załadunku, opakowania, ubezpieczenia, odbioru Towaru do i z miejsca wskazanego przez Sprzedającego,
b. koszt przejazdu serwisanta Sprzedającego do Kupującego (według stawki za 1 km aktualnie stosowanej przez Sprzedającego w obrocie gospodarczym),
c. koszt noclegu Serwisanta (według kosztu noclegu brutto rzeczywiście poniesionego przez Sprzedającego; nocleg jest konieczny w przypadku odległości do siedziby Sprzedającego do Kupującego większej niż 200 km – liczonej jako odległość po drogach publicznych),
d. koszt pracy serwisanta Sprzedającego u Kupującego (zgodnie z aktualnie stosowanymi przez Sprzedającego cenami świadczonych przez niego usług serwisowych według stanu na dzień zajęcia stanowiska przez Sprzedającego).
Kupujący wyrażając zgodę na podjęcie przez Sprzedającego czynności zgodnie z treścią niniejszego ustępu, zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie pokryć wszystkie koszty przedstawione mu do pokrycia przez Sprzedającego.

6. Wyłączone są uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady.

 

§ 8.

Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa

1. Przez cały okres obowiązywania jakiejkolwiek Umowy między Stronami, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Kupujący zobowiązuje się względem WEGA do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa WEGA. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące WEGA nieujawnione do wiadomości publicznej, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogłoby wyrządzić szkodę WEGA. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne informacje WEGA posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.

2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym, pod rygorem nieważności, zezwoleniem WEGA, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika ze stosownych bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, a także za wyjątkiem ujawnienia ich doradcom prawnym, finansowym i księgowym Kupującego, pod warunkiem, że osoby te są zobowiązane mocą przepisów powszechnie obowiązującego prawa do zachowania tajemnicy zawodowej lub zobowiązane są mocą odrębnej umowy do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa WEGA w stopniu nie mniejszym niż wynikający z niniejszych OWS.

3. Kupujący zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia informacji poufnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

4. Za przestrzeganie nakazów/zakazów, o których mowa w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu, Kupującemu nie jest należne żadne wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.

5. Do informacji poufnych nie zalicza się faktu zawarcia Umowy. Strony wyrażają zgodę na wykorzystanie tego faktu w celach reklamowych.

 

§ 9.

Dane osobowe

Zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do OWS i można się z nimi zapoznać także na stronie internetowej WEGA.

 

 

§ 10.

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, jeżeli jest ono spowodowane działaniem tzw. siły wyższej. Za siłę wyższą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się wszelkie wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron, ani jakiejkolwiek osoby, za którą Strony ponoszą odpowiedzialność, a w szczególności:
a. pożar
b. żywioły,
c. wojny,
d. konflikty zbrojne,
e. blokady,
f. zakazy państwowe,
g. obiektywna niemożliwość przekroczenia granicy,
h. embarga itd.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, o której mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, termin wypełnienia zobowiązań umownych przesuwa się proporcjonalnie do czasu, w którym będą występować okoliczności siły wyższej.

3. Strona, dla której wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy stało się niemożliwe, zobowiązana jest w formie pisemnej poinformować drugą Stronę o rozpoczęciu i zakończeniu ww. okoliczności nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich rozpoczęcia i odpowiednio w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich zakończenia.

4.Certyfikaty, wydane przez Izbę Handlową w kraju Sprzedającego, są dostatecznym dowodem poświadczającym zaistnienie w/w nieprzewidzianych okoliczności.

 

§ 11.

Ustanie Umowy

1. Poza przypadkami określonymi w OWS lub Umowie, Sprzedający może wypowiedzieć Umowę, a także inne Umowy zawarte z Kupującym, ze skutkiem natychmiastowym lub od Umowy/innych Umów zawartych z Kupującym odstąpić (według własnego wyboru), bez uprzedniego wezwania Kupującego do zaprzestania naruszeń, dodatkowo w przypadku:
a. gdy Kupujący narusza którekolwiek ze swoich obowiązków wynikających z OWS i/lub Umowy, w tym w szczególności:

  • obowiązek odebrania Towaru,
  • zakaz oddania Towaru w podnajem ani do użytkowania lub użyczenia osobom trzecim do momentu przejścia własności na Kupującego,
  • obowiązek terminowej zapłaty ceny, jeśli opóźnienie przekroczy 30 dni,
  • obowiązek zachowania poufności,

b.gdy Sprzedający powziął wiadomość o wszczęciu w stosunku do Kupującego postępowania likwidacyjnego lub postępowania kierowanego do majątku Kupującego albo o wystąpieniu przesłanek uzasadniających wszczęcie takiego postępowania,
c. w innych przypadkach – po uprzednim pisemnym wezwaniu Kupującego do usunięcia uchybień lub zaprzestania naruszeń;

2. Sprzedający może także według własnego wyboru, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub od Umowy odstąpić, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a dotyczących np. producenta Towaru, Sprzedający nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Sprzedający powiadomi o tym Kupującego na piśmie lub mailem, a Kupujący nie będzie wytaczał jakichkolwiek roszczeń na jakiejkolwiek podstawie prawnej wobec Sprzedającego, których to roszczeń niniejszym Kupujący się zrzeka bezwarunkowo i nieodwołalnie.

3. Z chwilą wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy (w tym innych Umów zawartych z Kupującym, niż Umowa stanowiąca podstawę wypowiedzenia/odstąpienia), z przyczyn o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, wszelkie płatności należne Sprzedającemu z tytułu jakiejkolwiek zawartej Umowy (w szczególności roszczenie o zapłatę ceny) stają się natychmiast wymagalne.

4. W przypadku rozwiązania (wypowiedzenia/odstąpienia od) Umowy, Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu (wypowiedzeniu/odstąpieniu od) Umowy, dostarczy na swój koszt i ryzyko, Sprzedającemu Towar w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.

5. W przypadku niedostarczenia przez Kupującego Towaru zgodnie z treścią ustępu poprzedzającego, Kupujący upoważnia Sprzedającego do wejścia na teren Kupującego i odbioru Towaru stanowiącego własność Sprzedającego, pod warunkiem uczestnictwa w tej czynności osoby trzeciej w charakterze świadka. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedający może obciążyć Kupującego wszelkimi poniesionymi przez siebie kosztami odbioru Towaru i kosztami z tym związanymi ( w tym kosztami udziału świadka) oraz karami umownymi, o których mowa w OWS.

6. Niezależnie od uprawnienia Sprzedającego wynikającego z ustępu poprzedzającego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie za korzystanie z Towaru wg stawki w wysokości 1/12 ceny brutto za Towar za każdy rozpoczęty miesiąc używania Towaru, a także pokryje koszty ponadnormatywnego zużycia lub zniszczenia/uszkodzenia Towaru, w wysokości wskazanej przez Sprzedającego, na co niniejszym Kupujący wyraża nieodwołalnie i bezwarunkowo zgodę.

7. Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienie od Umowy przez Sprzedającego wymaga dla swej ważności formy pisemnej lub e-mail. Korzystając z prawa do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, Sprzedający wskaże datę, od której wypowiada/odstępuje od Umowy oraz czy wypowiada/odstępuje od niej co do jej całości czy co do części. W przypadku nie wskazania w oświadczeniu woli o wypowiedzeniu/odstąpieniu od Umowy okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się, że wypowiedzenie/odstąpienie następuje co do części niezrealizowanej Umowy z dniem, gdy dotarło lub mogło dotrzeć do wiadomości Kupującego, w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedający może złożyć w terminie 36 miesięcy od dnia stwierdzenia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

9. Postanowienia ust. 3-8 niniejszego paragrafu stosuje się do pozostałych przypadków wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przewidzianych w OWS lub Umowie.

 

§ 12.

Kary umowne

1. Sprzedający może obciążyć Kupującego następującymi karami umownymi:

a. za naruszenie § 2 ust. 7 lit. c, d lub g – w szczególności za złożenie nieprawdziwego lub nieaktualnego oświadczenia, jak również niepoinformowanie Sprzedającego o zmianie okoliczności wymienionych w tych punktach, zgodnie z § 2 ust. 10 OWS – w wysokości 50% ceny brutto za zamówiony Towar, ale nie mniej niż 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

b. za naruszenie § 3 ust. 3 lit. a, c – l OWS – w wysokości 20% ceny brutto za zamówiony Towar, ale nie mniej niż 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

c. za opóźnienie w odbiorze/przyjęciu Towaru – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

d. za odmowę przyjęcia/odbioru Towaru – w wysokości 50% ceny brutto zamówionego Towaru, ale nie mniej niż 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

e. za naruszenie paragrafu 8 ust. 1-3 OWS – naruszenie postanowień o poufności, w wysokości 10.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

f. za naruszenie paragrafu 11 ust. 4 OWS – za nie dostarczenie Sprzedającemu Towaru we wskazanym w tym postanowieniu terminie lub za dostarczenie Sprzedającemu Towaru w stanie pogorszonym, wynikającym z innej niż normalna eksploatacji – w wysokości 75% ceny brutto zamówionego Towaru, ale nie mniej niż 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

g. za rozwiązanie (odstąpienie lub wypowiedzenie) Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 50% wartości ceny brutto za zamówiony Towar, ale nie mniej niż 10.000,00 zł.

2, Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości pociągnięcia Kupującego do odpowiedzialności cywilnej i karnej na zasadach określonych w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach polskiego prawa.
3. Kara umowna zostanie naliczona bez wysłania uprzedniego pisemnego oświadczenia, na podstawie Umowy i/lub OWS i płatna jest niezależna od faktu poniesienia i wysokości ewentualnej szkody, a także nie jest niczym limitowana.

4. Kary umowne podlegają łączeniu, a w przypadku wystąpienia kary umownej za naruszenie postanowień Umowy i/lub OWS, nalicza się ją bądź do daty prawidłowego wykonania zobowiązania Kupującego (lub do daty zaprzestania naruszeń), bądź do daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Strony dopuszczają łączne naliczenie kary za naruszenie Umowy i/lub OWS i kary za odstąpienie od Umowy, jeśli oba te przypadki wystąpią.

5. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania niezależnie od zastrzeżonej kary umownej.

6. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny i innych kosztów, o których mowa w § 5 OWS.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do wszystkich kar umownych zastrzeżonych w OWS i/lub Umowie i zachowują one ważność pomimo odstąpienia od Umowy.

 

§ 13.

Odpowiedzialność Sprzedającego

1. WEGA wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru.

2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do faktycznie poniesionej przez Kupującego, należycie udokumentowanej, bezpośredniej straty rzeczywistej, z wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich oraz utraconych korzyści. Wartość odszkodowania nie może jednak przekroczyć ceny netto za Towar zamówiony przez Kupującego.

3. Sprzedający nie zapewnia przydatności Towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego Umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedającego są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.

4. W sytuacji, gdy Sprzedający w indywidualnych uzgodnieniach z Kupującym, dokonanych co najmniej mailem, deklaruje przydatność do określonego celu lub uzyskanie określonych parametrów, warunkiem przydatności czy uzyskania określonych parametrów, jest tożsamość warunków korzystania z Towaru oraz komponentów.

5. Z chwilą przekazania Towaru przewoźnikowi, zgodnie z § 4 OWS, odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Towaru przechodzi na Kupującego. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady, uszkodzenie lub utratę Towaru przez przewoźnika.

6. Sprzedający nie odpowiada za szkody w mieniu ani na osobie tak Kupującego ani osób trzecich wyrządzone przez wadliwy Towar.

7. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez producenta Towaru jakichkolwiek praw wyłącznych osób trzecich, praw na dobrach niematerialnych, w tym patentów, wzorów użytkowych, praw autorskich i pokrewnych i innych tym podobnych.

8. Sprzedający zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami Towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. W takim wypadku obowiązują zasady wynikające z gwarancji jakości.

9. Sprzedający zastrzega, że Towary stanowią urządzenia specjalistyczne, którymi posługiwać się mogą wyłącznie osoby wykwalifikowane w tym zakresie. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, że jakiekolwiek używanie Towarów wymaga zachowania najwyższej ostrożności, korzystania z Towaru zgodnie z wszelką dokumentacją dostarczaną wraz z Towarem (w szczególności z instrukcją obsługi, Dokumentacją Techniczno-Ruchową, pisemnymi instrukcjami Sprzedającego), a także z zachowaniem zasad BHP i najlepszej wiedzy technicznej, zaś korzystanie przez osoby niewykwalifikowane jak również niezgodnie z instrukcją, dokumentacją techniczno-ruchową, przepisami BHP czy najlepszą wiedzą techniczną może prowadzić do utraty zdrowia lub życia, a także szkody majątkowej.

10. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za używanie Towarów w sposób sprzeczny z treścią ustępu poprzedzającego.

11. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego wynikłej z działania lub zaniechania stanowiącego niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

 

§ 14.

Doręczenia

1. Ilekroć w OWS lub Ofercie jest mowa o kontakcie/korespondencji w formie e-mail, Strony dopuszczają również formę korespondencji pisemnej, a to poprzez wysłanie drugiej Stronie na adres jej siedziby listu poleconego.

2. W przypadku gdy Umowa i/lub OWS wymagają korespondencji w formie pisemnej, wymagane jest podpisanie oświadczenia przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego (zgodnie z zasadami reprezentacji lub na podstawie pełnomocnictwa) oraz wysyłki listem poleconym albo złożenia takiego pisma bezpośrednio w siedzibie WEGA.

3. Doręczenia uważa się za skutecznie dokonane w następujących przypadkach i terminach:

a. W formie pisemnej – jeśli pismo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji strony, zostało wysłane listem poleconym na adres Kupującego wynikający z Umowy lub Zamówienia lub zmieniony zgodnie z OWS:

  • w dacie jego odebrania przez dowolną osobę pod tym adresem;
  • w dacie pierwszej adnotacji operatora pocztowego lub przewoźnika o nie podjęciu przesyłki w terminie, odmowe odebrania, nie zastaniu adresata pod tym adresem, adnotacji „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany” lub tym podobnego;

b. W formie e-mail – jeśli e-mail został wysłany na adres elektroniczny Klienta/Kupującego, z którego wysłano Zapytanie lub inny podany przez Kupującego – w dacie i godzinie wysłania przez WEGA;

4. Adres e-mail Klienta, jest odpowiednio adresem e-mail, z którego przesłano Zamówienie, a nadto na który WEGA przesyła wszelkie materiały i zapytania związane z realizacją Umowy. Zmiana adresu e-mail, z którego wysłano Zapytanie (a w braku Zapytania w formie e-mail – adres, z którego wysłano Zamówienie), lub adresu korespondencyjnego (siedziby lub zamieszkania) jest wiążąca dla Sprzedającego od momentu wyraźnego pisemnego, pod rygorem nieważności, powiadomienia go o tym fakcie. Brak wyraźnego potwierdzenia przez WEGA otrzymania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 7 Dni Roboczych jest równoznaczny z jego nieotrzymaniem. W przypadku braku otrzymania przez WEGA powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu, zmiana adresu e-mail jest dla Sprzedającego niewiążąca, zaś informacje i materiały przesłane na dotychczasowy adres e-mail, uważa się za skutecznie doręczone Kupującemu.

 

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. OWS są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający ma prawo dokonania uzupełnienia lub zmiany OWS w każdym czasie.

2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany OWS będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedającego na jego stronie internetowej i obowiązywać będą pomiędzy Stronami od dnia ich ogłoszenia, pod warunkiem niezgłoszenia przez Kupującego, w terminie 5 Dni Roboczych od daty ich ogłoszenia, sprzeciwu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, do czasu dokonania przez Strony indywidualnych ustaleń w zakresie zakwestionowanych przez Kupującego uzupełnień lub zmian, wiążące dla Stron będą postanowienia OWS w dotychczasowym brzemieniu.

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem zmian o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

4. Rozwiązanie (za porozumienie/wypowiedzeniem/odstąpieniem) od Umowy przez Kupującego wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

5. Paragrafy przytoczone w treści OWS bez dalszego opisu oznaczają, w razie wątpliwości, paragrafy OWS, a ustępy – ustępy poszczególnych paragrafów OWS.

6. Podział treści OWS na poszczególne paragrafy i nazwy paragrafów ma charakter wyłącznie redakcyjny i nie wywołuje skutków prawnych w zakresie interpretacji poszczególnych postanowień OWS.

7. OWS, jak i wszelkie Umowy zawierane przez Sprzedającego, podlegają prawu polskiemu (tak materialnemu jak i procesowemu), a w sprawach nieuregulowanych w OWS znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa. Strony wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

8. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności między treścią OWS a Oferty lub innego indywidualnie sporządzonego przez WEGA dokumentu, pierwszeństwo ma treść Oferty lub innego indywidualnie sporządzonego przez WEGA dokumentu.

9. W stosunku do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, wszelkie postanowienia OWS nie uchybiają ich uprawnieniom oraz obowiązkom Sprzedającego, a wynikającym z bezwzględnie obowiązujących w tym zakresie przepisów polskiego prawa. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWS a bezwzględnie i powszechnie obowiązującymi postanowieniami przepisów polskiego prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie znajdą bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, a niniejsze OWS tylko uzupełniająco, w zakresie niesprzecznym z bezwzględnie wiążącymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

10. Jakiekolwiek wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności prawnych (w szczególności cesji) bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedającego.

11. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich spraw wynikających z zawieranych przez Sprzedającego Umów jest polski sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

12. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne lub Umowa zawierać będzie lukę, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWS i Umowy, zaś postanowienie nieważne, zostanie zastąpione postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.

13. Niewykonywanie lub opóźnienie w wykonaniu jednokrotne lub wielokrotne przez Sprzedającego jakichkolwiek uprawnień wynikających z OWS i Umów, lub wykonywanie ich w sposób sprzeczny z postanowieniami OWS lub Umów (na korzyść Kupującego) lub przyjęcie na siebie jednorazowo lub kilkakrotnie jakiegoś obowiązku nie wynikającego z Umowy lub OWS, nie powoduje zrzeczenia się tych uprawnień przez Sprzedającego, czy też przyjęcia na siebie obowiązków nie wynikających z OWS.

14. Wszelkie załączniki do OWS stanowią ich integralną część.

15. OWS zostało sporządzone w wersji językowej polskiej i angielskiej. W razie wątpliwości lub rozbieżności, rozstrzygające znaczenie ma wyłącznie wersja polskojęzyczna OWS.

 


agk logoRegulamin został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Anny Groyeckiej-Kurdybelskiej - www.adwokatagk.pl

Pobierz regulamin w formacie PDF

Pobierz politykę prywatności w formacie PDF