POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WEGA-MIKOŁÓW


INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie WEGA MIKOŁÓW Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
WEGA MIKOŁÓW Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem 0000473316, NIP 6351832321, REGON 243342092, adres: 43-190 Mikołów, ul. Przyjaciół 125
Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
tel.: +48 606973480 , e-mail info@wegamikolow.pl

1. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i
nazwisko, adres e-mail, telefon, oraz pozostałe dane zawarte w sygnaturce podpisu mailowego,
w przekazanych wizytówkach, zawartych umowach, zapytaniach ofertowych, korespondencji.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach:
a/ wykonania umowy lub obsługi o charakterze handlowym / usługowym, prowadzenia
korespondencji, udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach, usługach i promocjach oferowanych przez WEGA MIKOŁÓW Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody
b/ wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami
c/ wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi
d/ realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy WEGA MIKOŁÓW Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, a w szczególności:
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
– prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie a) art. 23 ust. 1 pkt 3), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

3. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
a/ w ramach wykonywania umowy /obsługi o charakterze handlowym lub usługowym
b/ ze źródeł publicznie dostępnych
c/ przekazane dobrowolnie osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną.

4. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

6. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy Spółki, klienci Administratora, z którym Administrator zawarł umowę o świadczenie usług (np. dostawcy, przewoźnicy, obsługa prawna, obsługa teleinformatyczna) na podstawie umów zawartych z Administratorem, instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy pomiędzy Stronami, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail info@wegamikolow.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.