POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WEGA-MIKOŁÓW


Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie WEGA MIKOŁÓW Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
WEGA MIKOŁÓW Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem 0000473316, NIP 6351832321, REGON 243342092, adres: 43-190 Mikołów, ul. Przyjaciół 125
Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
tel.: +48 606973480 , e-mail info@wegamikolow.pl
Został powołany Inspektor Ochrony Danych: Marcin Wowk. Z IOD można się kontaktować pod adresem: iod.wega@grupaformat.pl w sprawach związanych z Pani/Pana danymi.

Polityka Prywatności

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady ochrony danych osobowych Klientów (ilekroć w Polityce jest mowa o Kliencie rozumie się przez to również Kupujących oraz osoby, które nie złożyły Zapytania, Zamówienia ani nie zawarły Umowy, ale korzystają z jakichkolwiek usług świadczonych przez WEGA, w szczególności kontaktują się z WEGA za pośrednictwem środków komunikacji na odległość takich, jak poczta elektroniczna, wiadomości SMS/MMS, komunikatory, portale społecznościowe czy funkcje strony internetowej WEGA) będących osobami fizycznymi, których dane osobowe (dalej: Dane) są przetwarzane w związku ze składanymi Zapytaniami, Zamówieniami i zawieranymi Umowami, jak również wszelkimi innymi świadczonymi przez WEGA w ramach środków komunikacji na odległość usługami, a także rodzaj wykorzystywanych przez WEGA plików cookies, sposób i cel ich przetwarzania.

2. Polityka stanowi załącznik do OWS i jego integralną część, a wszelkie terminy w niej użyte, mają znaczenie zdefiniowane w OWS. Pod pojęciem OWS należy rozumieć ogólne warunki sprzedaży dostępne pod adresem https://wegamikolow.pl/privacy/ows.html

§ 2.

Dane osobowe

1. Administratorem Danych jest WEGA.

2. WEGA oświadcza, że Dane Klienta są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,) dalej: RODO, oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Korzystanie z usług świadczonych przez WEGA, w szczególności składanie Zapytań, Zamówień, zawieranie Umów czy korzystanie ze środków komunikacji na odległość, jest równoznaczne ze świadomością Klienta, że jego Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

  1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody Klienta,
  2. podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania Umowy, w szczególności:
   1. odpowiedzi na Zapytanie,
   2. opracowania i przesłania Oferty,
   3. przetwarzania i realizacji Zamówienia,
   4. dostawy Towaru,
   5. dokonania rozliczania Umowy,
   6. zmiany lub rozwiązania/odstąpienia od Umowy,
   7. komunikacji z Klientem,
   8. rozpatrywania wniosków, sprzeciwów, reklamacji i innych pism kierowanych przez Klienta do WEGA,
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WEGA, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwalnych,
  2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WEGA, a, w tym w celu:
   1. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń WEGA,
   2. ochrony przed roszczeniami Klienta czy próbami oszustwa,
   3. marketingu własnych usług WEGA,
   4. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez WEGA,
   5. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
   6. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
   7. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.

4. Przetwarzane przez WEGA Dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, dane dotyczące transakcji finansowych (np. nazwę konta, numer rachunku, numer kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz inne dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta.

5. Odbiorcami Danych mogą być: pracownicy WEGA, podmioty współpracujące z WEGA w ramach świadczonych przez niego usług, w szczególności w zakresie sprzedaży i dostawy Towarów, świadczenia usług drogą elektroniczną, zarządzania stroną internetową WEGA, jak również w zakresie marketingu i reklamy, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, finansowej, księgowej lub archiwizacyjnej WEGA, partnerzy marketingowi WEGA, przeciwnicy procesowi (w tym wszelkiego rodzaju uczestnicy postępowań z udziałem Klienta i ich pełnomocnicy), sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania przygotowawczego, organy egzekucyjne, organy nadzoru i inne organy ochrony prawnej, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem WEGA procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, podmioty prowadzące działalność w zakresie niszczenia, przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe.

6. WEGA nie przekazuje Danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.

7. Dane są przechowywane:

  1. do czasu odwołania zgody przez Klienta – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  2. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WEGA, chyba że WEGA będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
  3. do czasu wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z Umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem Umowy,
  4. do czasu wygaśnięcia obowiązków WEGA wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  5. do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków WEGA i Klienta– w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WEGA.

8. Klientowi przysługuje prawo do żądania od WEGA dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.

9. Klient ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WEGA, w tym wobec profilowania na tej podstawie. WEGA nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń WEGA.

10. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego WEGA, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

11. W przypadku przetwarzania Danych przez WEGA na podstawie zgody Klienta, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

12. Klient korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 8-11 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres info@wegamikolow.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta telefonicznie pod numerem 32 738 43 28 lub osobiście w siedzibie WEGA.

13. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych WEGA przez Klienta jest dobrowolne, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia działań zmierzających do udzielenia odpowiedzi na Zapytanie, przyjęcia Zamówienia, przygotowania i przesłania Oferty, zawarcia i realizacji Umowy czy udzielenia odpowiedzi na zapytanie w ramach formularza kontaktowego. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Klienta świadczenie usług przez WEGA, w szczególności wykonanie Umowy nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do niewykonanej Umowy zawartej następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez WEGA w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania Umowy).

15. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośredni od Klienta, w szczególności za pośrednictwem Zapytania oraz Zamówienia, jak również informacje uzyskane od osób trzecich:

  1. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł - dane identyfikacyjne, dane teleadresowe,
  2. podmiotu obsługującego płatności – dane identyfikacyjne, dan teleadresowe, dane dotyczące transakcji finansowych,
  3. dostawców Internetu - dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

16. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

§ 3.

Pliki typu cookies

 1. Stron internetowa WEGA zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej WEGA. Podczas wizyty Klienta na stronie internetowej WEGA automatycznie zbierane są następujące dane Klienta:
  1. adres IP,
  2. data i czas wizyty na stronie,
  3. adres strony, z której Klient został przekierowany na stronę strony internetowej WEGA.
  4. kraj połączenia,
  5. przeglądarka internetowa i system operacyjny
  6. inne dane, które są potrzebne do prawidłowej obsługi żądania ze strony dostarczyciela usług hostingu.
 3. WEGA jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. WEGA wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony internetowej WEGA do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
 5. Strona internetowa WEGA stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony internetowej WEGA przez Klienta. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu ich usunięcia przez Klienta lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. WEGA informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej WEGA.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta strona internetowa WEGA mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym z WEGA reklamodawcom.