not found

Warunki gwarancji:

Producent zapewnia ochronę gwarancyjną na wypadek wad materiałowych i produkcyjnych na okres jednego roku od daty wydania towaru lub wystawienia dokumentu zakupu.
Nie wolno montować w jakiejkolwiek maszynie/urządzeniu, ani używać w jakikolwiek sposób, produktu, na którym widoczne są zewnętrzne uszkodzenia, pęknięcia, uszczerbienia, zakrzywienia, ubytki lub jakiekolwiek inne wady zewnętrzne.
Produkt może być zamontowany wyłącznie w maszynie/urządzeniu, do którego jest przeznaczony, wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do zamontowania produktu. Zastosowanie produktu w maszynie/urządzeniu innym, niż maszyna/urządzenie do którego produkt został przeznaczony, jak również zamontowanie produktu przez osobę nieposiadającą odpowiednich uprawnień i/lub kwalifikacji, wyłącza ochronę gwarancyjną.
Produkt musi być eksploatowany w sposób należyty, z uwzględnieniem aktualnych wskazań wiedzy specjalistycznej w tym zakresie, pod rygorem wyłączenia ochrony gwarancyjnej.
Maszyna/urządzenie do którego produkt został zamontowany, powinna być używana zgodnie z zaleceniami producenta maszyny/urządzenia. Używanie maszyny/urządzenia w sposób niezgodny z zaleceniami producenta maszyny/urządzenia, wyłącza ochronę gwarancyjną na produkt.
Produkty, których wady były możliwe do ustalenia przed zamontowaniem, nie podlegają gwarancji. W takim wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z demontażem, montażem, transportem oraz szkodami rzeczywistymi i utraconymi korzyściami oraz jakimikolwiek szkodami pośrednimi.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków, powoduje utratę uprawnień z tytułu niniejszej gwarancji.
Wyłączone są uprawnienia kupującego wynikające z rękojmi.

Zasady rozpatrywania reklamacji z tytułu gwarancji:

Kupujący winien zawiadomić producenta o wadzie produktu w terminie 14 dni od jej wykrycia.
Każda reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie (wysłana listem poleconym) do producenta. Reklamacja wymaga dokładnego opisu wady.
Kupujący winien na żądanie producenta – udostępnić produkt wadliwy producentowi wraz oryginałem dokumentu zakupu produktu (faktura). Wadliwy produkt odbiera producent swoim transportem lub wskazaną firmą kurierską.
Producent zastrzega sobie prawo zażądania od Kupującego nadesłania dodatkowych dokumentów, informacji lub fotografii.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków, powoduje nieważność zgłoszonej reklamacji.
Producent rozpozna reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia o wadzie i kompletu dokumentów dotyczących wadliwego produktu. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, oznacza nieuwzględnienie reklamacji.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, producent dokona na własny koszt wymiany na nowe uszkodzonych elementów produktu lub całego produktu lub naprawy wadliwych elementów produktu lub całego produktu (według wyboru producenta).
Jeśli usunięcie wady jest zdaniem producenta niemożliwe lub niecelowe, producent może obniżyć cenę lub zwrócić równowartość wadliwego elementu produktu lub całego produktu (według wyboru producenta).
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę pośrednią spowodowaną przez wadliwy produkt.
Odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, ograniczona jest do szkody rzeczywistej, ale nie może przekroczyć ceny netto za produkt.